24 มีนาคม 2562 คุณภาพอากาศ 9 จังหวัดภาคเหนืออยู่ในระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพ พร้อมเร่งประสานสนับสนุนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาต่อเนื่อง

ที่มา: http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG190324095301160

อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า คุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือ 9 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน น่าน แพร่ พะเยา และตาก ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) และปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เกินค่ามาตรฐาน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งคุณภาพอากาศส่วนใหญ่อยู่ในระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพ (ระดับสีแดง) ในทุกพื้นที่ โดยเฉพาะที่จังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ ค่า PM2.5 อยู่ที่ 236 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ค่า PM10 อยู่ที่ 278 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ปภ. ได้ประสานจังหวัดเฝ้าระวังสถานการณ์ ติดตามข้อมูลคุณภาพอากาศและประเมินสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งได้จัดเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการระดมเครื่องจักรกลสนับสนุนมาตรการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศโดยฉีดพ่นน้ำเพิ่มความชื้นและลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ ประสานการปฏิบัติป้องกันและควบคุมปัญหาไฟป่าและหมอกควันอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะประสานจังหวัดดำเนินมาตรการควบคุมการเผาอย่างเคร่งครัด ตลอดจนขอความร่วมมือประชาชนงดเว้นการเผาวัสดุททุกชนิดเพื่อป้องกันสถานการณ์ไม่ให้รุนแรงมากขึ้น ขณะเดียวกันแนะให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการประกอบกิจกรรมในที่โล่งแจ้งเป็นเวลานาน และใช้หน้ากากอนามัยปิดปากและจมูกป้องกันไม่ให้สูดดมฝุ่นละอองเข้าสู่ร่างกาย ที้งนี้ หากได้รับผลกระทบจากหมอกควัน สามารถติดต่อได้ที่สายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง